Rekrutacja – Szkoła Podstawowa

Zarządzenie nr 1/2015

Dyrektora Zespołu Publicznych Szkól w Gościeszynie

z dnia 13 lutego 2015r.

 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Publicznych Szkół w Gościeszynie na rok szkolny 2015/2016.

Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7)

zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się następujące terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Lp.  

Szkoła podstawowa

 

1.

Składanie zgłoszeń wg wzoru (załącznik nr 1)przez rodziców  dzieci z obwodu do pierwszej klasy szkoły podstawowej

od 02 marca 2015r. do 31 marca 2015r.

2.

Ogłoszenie list kandydatów

z obwodu, przyjętych do szkoły podstawowej

do 02 kwietnia 2015r.

3.

Składania podań wg wzoru

( załącznik nr 2) przez rodziców dzieci spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Od 3 kwietnia do 10 kwietnia 2015r.

4.

Wyłożenie w sekretariacie szkoły, listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej

14 kwietnia 2015r.

5.

Potwierdzenie przez rodziców spoza obwodu woli zapisu do tej szkoły

od 15 kwietnia do 17 kwietnia 2015r.

§2

Ogólne zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

   1. Zasady rekrutacji do klasy I szkoły są następujące:
 1. do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
– z urzędu absolwentów oddziału przedszkolnego zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej,

–  na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) – absolwentów przedszkoli zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej

2. w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej jest większa niż liczba miejsc , którymi dysponuje, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych  w statucie.

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko, które uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w  gminie

20 pkt

2.

Dziecko , którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły podstawowej lub danego zespołu szkół.

15 pkt

3.

Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Rogowo

10 pkt

4.

Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów pracuje w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół

10 pkt

5.

Miejsce zamieszkania, krewnych dziecka( babci /dziadka) wspierających rodziców ( opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, znajduje się w obwodzie szkoły

10 pkt

6.

Zainteresowanie podjęcia nauki w klasie integracyjnej w cyklu kształcenia

10 pkt

3.) Spełnienie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone poniżej dokumenty.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku.

   • Potwierdzenie uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w danej gminie
   • Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wskazanej szkoły podstawowej lub zespołu szkół
   • oświadczenie rodziców o miejscu pracy;
   • oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły.
   • oświadczenie o zainteresowaniu podjęcia nauki w klasie integracyjnej w cyklu kształcenia
   • oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka ( babci/dziadka), wspierających rodziców  w zapewnieniu mu należytej opieki.