Rekrutacja – Odział przedszkolny

Zasady rekrutacji  do Oddziału przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gościeszynie dzieci 5 – letnich oraz dzieci 3 i 4 – letnich

stanowiące załącznik do zarządzenia nr 2/2015 z dnia 27 lutego 2015r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
 1. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926.)
 1. Statut Zespołu Publicznych Szkół w Gościeszynie.

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat oraz 3 i 4 – letnie zamieszkałe na terenie Gminy Rogowo obwód szkolny ZPS w Gościeszynie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyjąć dzieci, które ukończyły 4 lata.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

4. Dziecko w wieku 5  lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.

5. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza obwodu szkolnego mogą mieć miejsce po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy i nie mogą wpłynąć na liczbę oddziałów przedszkolnych.

§ 2

 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku od 18.03 do 1.04 2015r.
 1. Przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „Kart zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego” – załącznik nr 1 do regulaminu.
 1. Karta zgłoszenia powinna zawierać szczegółową informację o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
 1. Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”.

§ 3

 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 1. niepełnosprawność kandydata
 1. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 1. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 1. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 1. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 1. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Do „Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów:

-      ad 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

-      ad 2, 3, 4, 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645.

-      ad 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

-      ad 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 154, 866 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519.

 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone na mocy uzgodnień dyrektora ZPS w Gościeszynie z Wójtem Gminy Rogowo, jako organem prowadzącym (art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm). Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę.

Kryteria rekrutacyjne inne ustalone z Wójtem Gminy Rogowo:

-      oboje rodzice kandydata mają status osoby pracującej lub uczącej się w systemie dziennym – 4 pkt,

-      fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego oddziału przedszkolnego (lub szkoły podstawowej, w której jest oddział przedszkolny, lub gimnazjum) – 2 pkt,

-      dzieci z ciąży mnogiej – 1 pkt,

-      odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby oddziału przedszkolnego nie przekraczająca 3 km – 1 pkt,

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tzw. „kryteriów innych” składane są w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy Rogowo można przyjąć do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Rogowo, o ile są wolne miejsca.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spoza gminy, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy.
 1. W przypadku niepomyślnej dla rodzica (opiekuna prawnego) kandydata decyzji komisji kwalifikacyjnej – rodzic (opiekun prawny) może złożyć do dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Gościeszynie odwołanie od decyzji komisji kwalifikacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania. W sytuacji, jeżeli rodzic kandydata nadal będzie nieusatysfakcjonowany decyzją dyrektora przysługuje mu skarga do sądu administracyjnego.
 1. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do oddziału przedszkolnego dzieci jest mniejsza od liczby miejsc dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej.

Skład Komisji Rekrutacyjnej

§ 4

1.   W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a)     dyrektor szkoły lub jego zastępca, jako przewodniczący Komisji

b)     nauczyciele oddziału przedszkolnego, jako przedstawiciele Rady Pedagogicznej

c)     przedstawiciel Rady Rodziców

2.   O terminie posiedzenia dyrektor zawiadamia, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

Dokumenty dotyczące rekrutacji

§ 5

1. Dokumenty składane przez rodziców do oddziału przedszkolnego to:

a)      „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”
b)    „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” (załącznik 2)

c)     inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej:

a)      imienne wykazy zgłoszonych dzieci

b)     „Karty zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego” i inne dokumenty złożone przez rodziców

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

a)     listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

b)     listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Zadania dyrektora szkoły w sprawach dotyczących oddziałów przedszkolnych

Zadania dyrektora szkoły, jako przewodniczącego komisji rekrutacyjnej:

 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:

-      umieszczenie na tablicy i stronie internetowej szkoły ogłoszeń harmonogramu rekrutacji i niniejszego Regulaminu,

-      wyjaśnianie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie,

-      wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego”,  oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,

-      tworzenie bazy danych kandydatów do oddziału przedszkolnego,

-      sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym.

 1. Organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości naboru oraz sporządzanie dokumentacji przez komisję.
 1. Sporządzenie i wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przyjętych oraz nieprzyjętych.
 1. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego decyzją dyrektora szkoły, w miarę posiadania wolnych miejsc wg listy dzieci nieprzyjętych.

Przepisy końcowe

§ 6

 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie niezakwalifikowania dziecka do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji.
 1. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w § 3.
 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie szkoły, lecz liczba ta nie powinna być większa niż 25.
 1. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole i oddziale przedszkolnym. Dostępny będzie również na stronie internetowej szkoły.
 1. Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje im decyzję dotyczącą  odwołań.
 2. W sytuacji, jeżeli rodzic kandydata nadal będzie nieusatysfakcjonowany decyzją dyrektora przysługuje mu skarga do sądu administracyjnego.